شهادت امام پنجم حضرت محمد باقر ع - ۷ ذی الحجه

"

هیچ كس مانع این فرقه ی جاهل نشود

كه خطا كرده و در نزد همه محترمند

"

حکیم اصفهانی بنقل از rafati49.blogfa.com

متن شعر از a313110.blogfa.com

. ح ع : گرچه بازدیدش قلیله اما مطالب این موضوع سایت منافاتی با کارای روزمره و معمولی نداره ، یه موقع کسی اشتباه برداشت نکنه. با تشکر