لذت ارتباط با نامحرم را ترجیح میدهید یا لذت پاکی و بکری با همسر آینده ؟
(37.40%) 49
ارتباط با حال
(62.59%) 82
همسر آینده

تعداد شرکت کنندگان : 131