لذت ارتباط با نامحرم را ترجیح میدهید یا لذت پاکی و بکری با همسر آینده ؟
(37.12%) 49
ارتباط با حال
(62.87%) 83
همسر آینده

تعداد شرکت کنندگان : 132